ข่าวเทคโนโลยี


 

การเขียนบทความสั้นเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.mtc.or.th/


คำแนะนำสำหรับการเขียนบทความสั้นเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.mtc.or.th/

วัตถุประสงค์การจัดทำบทความสั้นออนไลน์:

  1. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

  2. เป็นกิจกรรมหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่อง ที่ผู้แต่ง ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้อ่านบทความสามารถเก็บสะสมคะแนนสำหรับต่ออายุใบอนุญาตได้ โดย

  • ผู้แต่งบทความสั้นจะได้คะแนน CMTE 3-5 คะแนนต่อเรื่อง

  • ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความสั้นจะได้คะแนน CMTE 3 คะแนนต่อเรื่อง

  • ผู้อ่านบทความและทำข้อสอบได้ 5 ข้อ ได้คะแนน CMTE 1 คะแนน ทำข้อสอบได้ 10 ข้อ ได้คะแนน CMTE 2 คะแนน

หมายเหตุ: บทความสั้นที่ผ่านการพิจารณาและนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (CMTE) โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.mtc.or.th/ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งสิ้น

2019-08-07
  • 1
กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 18/12/2563
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 6/2563
วันอบรม 01/12/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 20/11/2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 12 เรื่อง กรณีศึกษาในงานบริการโลหิตและการเลือกส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสม
วันอบรม 16/11/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 16/10/2563
การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก ครั้งที่ 9 เรื่อง "เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์"
วันอบรม 07/10/2563
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2563
วันอบรม 06/10/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 18/09/2563
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 21
วันอบรม 17/09/2563
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 15
วันอบรม 28/08/2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 4th medical laboratory conference เรื่อง “Common Medical Laboratory : From Bench to Bedside”
วันอบรม 27/08/2563
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563
วันอบรม 25/08/2563