ข่าวเทคโนโลยี

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3
วันอบรม 04/09/2564
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 36
วันอบรม 02/08/2564
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 23
วันอบรม 29/07/2564
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 38
วันอบรม 05/07/2564
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 35
วันอบรม 07/06/2564
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 2
วันอบรม 08/05/2564
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 37
วันอบรม 03/05/2564
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 22
วันอบรม 29/04/2564
การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in the Diagnosis of Kidney Disease”
วันอบรม 08/04/2564
การประชุมวิชาการประจำปี 2564 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
วันอบรม 17/03/2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะในการเก็บและนำส่งตัวอย่างเลือด สิ่งส่งตรวจ อื่นๆ เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการจัดการความปลอดภัยด้านชีวภาพ (Blood / Specimen Collection & Transportation with Biosafety Management)
วันอบรม 17/03/2564
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 1
วันอบรม 06/03/2564