กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 4 (Modern Medical Laboratory Management)
สถานที่ :: ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 20/08/2561 - 24/08/2561 คะแนน 32.5
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 8/2561
สถานที่ :: ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น 6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 21/08/2561 - 21/08/2561 คะแนน 2.0
Essential Laboratory Testing in Medical Investigations
สถานที่ :: โรงแรม SD Avenue ถนนปิ่นเกล้าฯ
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 23/08/2561 - 24/08/2561 คะแนน 12.5
อบรมวิชาการเรื่อง การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 9
สถานที่ :: ห้องประชุมุเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 23/08/2561 - 24/08/2561 คะแนน 10.0
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “Coagulation : Clinical Use and Laboratory Quality”
สถานที่ :: โรงแรมรามาด้า พลาซ่า ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทเมด-วัน จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/08/2561 - 24/08/2561 คะแนน 2.3
อบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
สถานที่ :: ห้องบรรยายวิจิตร ไขยพร 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 28/08/2561 - 31/08/2561 คะแนน 22.5
การพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ "Quality Development of medical Laboratory Forum 2018"
สถานที่ :: เดอะรีสอร์ทแอทสวนผึ้ง
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 31/08/2561 - 01/09/2561 คะแนน 4.5
Introduction to Next Generation Sequencing Bioinformatics Workshop
สถานที่ :: กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 06/09/2561 - 07/09/2561 คะแนน 13.0
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 7
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 14/09/2561 - 14/09/2561 คะแนน 7.0
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 15
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 20/09/2561 - 22/09/2561 คะแนน 17.5