กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร สัมมนาทางวิชาการเรื่อง Column Agglutination Technology
สถานที่ :: ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 23/04/2562 - 23/04/2562 คะแนน 2.0
Fundamental of Laboratory Quality Control: How to deal with it?
สถานที่ :: ห้องประชุมฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ตึก 14 ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 25/04/2562 - 25/04/2562 คะแนน 3.0
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Practical Issues in the A.R.T Laboratory
สถานที่ :: The Landmark Hotel
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 26/04/2562 - 26/04/2562 คะแนน 4.5
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จุลชีววิทยาคลินิกยุคใหม่: ความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น (Modern clinical microbiology: new challenges and solutions for better and faster results)
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 27/04/2562 - 28/04/2562 คะแนน 5.5
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 11
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 03/05/2562 - 03/05/2562 คะแนน 6.5
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Update in Clinical Pathology 2019"
สถานที่ :: ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR)
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 03/05/2562 - 03/05/2562 คะแนน 5.0
โครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) รุ่นที่ 4 เรื่อง Applications of MALDI-TOF mass spectrometry in clinical microbiology
สถานที่ :: ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารพยาธิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 15/05/2562 - 15/05/2562 คะแนน 2.0
การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อคัดกรองและวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในประเทศไทย
สถานที่ :: ณ ห้อง Convention room ชั้น 3 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/05/2562 - 17/05/2562 คะแนน 5.5
การอบรมฟื้นฟูวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการประจำปี_2562
สถานที่ :: ห้องประชุม 1212 Zone B อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/05/2562 - 24/05/2562 คะแนน 3.0
“Advanced Clinical Parameters in Hematology & Urinalysis”
สถานที่ :: รร.อมารี ดอนเมื่อง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 27/05/2562 - 27/05/2562 คะแนน 7.0