กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Microbiology result interpretation
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: จุฬาลักษณ์ กลับเกตุ Email :: julaluk.kl@nhealth-asia.com เบอร์โทร :: 081-819-0983
วันที่อบรม 27/09/2566 - 27/09/2566 คะแนน 2.0
โครงการสัมมนาวิชาการ “Improving the quality of health care with rational laboratory use”
สถานที่ :: Hard Rock Hotel Pattaya, Chonburi
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: รัตนาภรณ์ โกมลมุสิก Email :: ratanapon.komonmusik@roche.com เบอร์โทร :: 085-918-2403
วันที่อบรม 29/09/2566 - 29/09/2566 คะแนน 4.5
4th Annual Conference of the Thai Medical Mycology Forum (4th ACT MYCOLOGY)
สถานที่ :: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นางสาวพิริยา ศิริวรรณ Email :: phiriya.sir@mahidol.edu เบอร์โทร :: 0896948363
วันที่อบรม 30/09/2566 - 30/09/2566 คะแนน 6.5
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ กฎหมายปกครองกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และถอดบทเรียนจากคดีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถานที่ :: ระบบออนไลน์ ZOOM
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นางสาวนฤมล จงวิไลเกษม Email :: narumol.ch@psu.ac.th เบอร์โทร :: 0924594451
วันที่อบรม 02/10/2566 - 02/10/2566 คะแนน 3.5
“การแปลผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินพร้อมการวิเคราะห์คู่เสี่ยง และการแก้ปัญหาเบื้องต้นในเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ หลักการ Capillary Electrophoresis รุ่น Minicap Flex-piercing”
สถานที่ :: ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร บริษัท เมดิทอป จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: จารุวรรณ์ สุขสำราญ Email :: jaruwan_diag@meditopthailand.com เบอร์โทร :: 0819125592
วันที่อบรม 04/10/2566 - 04/10/2566 คะแนน 5.0
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 “ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020”
สถานที่ :: ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร อปร ชั้น 11
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ Email :: mdcumedlab@chula.md เบอร์โทร :: 02-256-4000 ต่อ 3609
วันที่อบรม 11/10/2566 - 11/10/2566 คะแนน 6.0
สัมมนาเชิงวิชาการ Z-Academy Roadshow ครั้งที่ 13 (Eastern Region) 2023
สถานที่ :: โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ซี เมดิค จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวสุวัฒนา อภิวัฒนา Email :: suwatana@zmedicgroup.com เบอร์โทร :: 0982595012
วันที่อบรม 19/10/2566 - 20/10/2566 คะแนน 5.0
Shaping knowledge, improving practice
สถานที่ :: โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: เกวรี เรืองภู Email :: idat_50@hotmail.com เบอร์โทร :: 0-2716-6874
วันที่อบรม 20/10/2566 - 23/10/2566 คะแนน 25.0
การอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Nanopore and its application in medical laboratories
สถานที่ :: ระบบสื่อออนไลน์ zoom
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร.สมพล แพรพันธ์ Email :: somphon.p@rsu.ac.th เบอร์โทร :: 029972200 ต่อ 1437 หรือ 1480
วันที่อบรม 21/10/2566 - 21/10/2566 คะแนน 2.0
การประชุมวิชาการ เรื่อง Development of Droplet Digital PCR for Non-Invasive Prenatal Test and Diagnosis.
สถานที่ :: Online webinar จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: วิภาดา เกียรติกังวานกุล Email :: wipada_kiatkangwankoon@bio-rad.com เบอร์โทร :: 084-439-3082
วันที่อบรม 25/10/2566 - 31/01/2567 คะแนน 1.0