กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 “ISO 19011:Guidelines for auditing management systems”
สถานที่ :: ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร อปร ชั้น 11
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: วศินี ศังขะฤกษ์ Email :: mdcumedlab@chula.md เบอร์โทร :: 02-256-4000 ต่อ 3609
วันที่อบรม 04/04/2566 - 04/04/2566 คะแนน 6.0
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566
สถานที่ :: ห้องประชุมชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลราชวิถี
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: ชาญยุทธ ป้องกัน Email :: cpongkun@gmail.com เบอร์โทร :: 0952651535
วันที่อบรม 04/04/2566 - 05/04/2566 คะแนน 13.0
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 1 ปี 2566
สถานที่ :: อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 08/04/2566 - 08/04/2566 คะแนน 4.0
โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประจำปี 2566
สถานที่ :: ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 2
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวเบญจพร เถาว์โท Email :: benbenthaowto@gmail.com เบอร์โทร :: 0992852335
วันที่อบรม 12/04/2566 - 31/05/2566 คะแนน 16.5
ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566
สถานที่ :: The Berkeley Hotel Pratunam
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 18/04/2566 - 21/04/2566 คะแนน 25.0
การอบรมหลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี ด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV self-screening test) จำนวน 2 รุ่น
สถานที่ :: ห้องประชุมโรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวนริณี เณรจาที Email :: narinee_26@hotmail.com เบอร์โทร :: 085-2892738
วันที่อบรม 19/04/2566 - 27/04/2566 คะแนน 19.5
การอบรมออนไลน์ เรื่อง การแช่แข็ง และการละลายตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (Freezing and Thawing Technique in the Assisted Reproductive Technology Laboratory)
สถานที่ :: ระบบสื่อออนไลน์ zoom
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์ Email :: faongchat.j@rsu.ac.th เบอร์โทร :: 0856611945
วันที่อบรม 23/04/2566 - 23/04/2566 คะแนน 4.0
การอบรมออนไลน์ เรื่อง การตรวจสอบ cell-free DNA เพื่อหาความผิดปกติของโครโมโซม และการประยุกต์ใช้เพื่อคัดกรองตรวจโรค (Examination of cell-Free DNA to find chromosomal abnormalities and its applications in disease detection)
สถานที่ :: ระบบสื่อออนไลน์ zoom
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์ Email :: faongchat.j@rsu.ac.th เบอร์โทร :: 0856611945
วันที่อบรม 23/04/2566 - 23/04/2566 คะแนน 4.0
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตโปรตีนรีคอมบิเแนนท์สำหรับการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: รศ.นิชา เจริญศรี Email :: nicha@kku.ac.th เบอร์โทร :: 043202086
วันที่อบรม 24/04/2566 - 28/04/2566 คะแนน 25.0
Abbott Education Web series: Immunology Troubleshooting#2
สถานที่ :: บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นายณัฐพงศ์ กาญจนาพงศาเวช Email :: nattapong.kanchanapongsawech@abbott.com เบอร์โทร :: 089-2026249
วันที่อบรม 27/04/2566 - 27/04/2566 คะแนน 2.0