กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 25
สถานที่ :: อุดรธานี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 28/01/2561 - 29/01/2561 คะแนน 14.5
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ ครั้งที่ 2
สถานที่ :: โรงแรมอมารี ดอนเมือง
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 29/01/2561 - 30/01/2561 คะแนน 11.5
“Laboratory Diagnostic of Systemic Autoimmune Rhuematic Diseases (SARD): From Screen to Diseases Specific”
สถานที่ :: บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 31/01/2561 - 31/01/2561 คะแนน 6.0
การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
สถานที่ :: โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 05/02/2561 - 07/02/2561 คะแนน 18.0
ประชุมวิชาการ "The Present and Future of Transfusion Medicine"
สถานที่ :: โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 06/02/2561 - 08/02/2561 คะแนน 13.5
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 21
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 12/02/2561 - 14/02/2561 คะแนน 19.5
การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry)
สถานที่ :: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 15/02/2561 - 16/02/2561 คะแนน 11.0
ประชุมวิชาการ กลุ่มผู้ใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ จำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
สถานที่ :: โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 20/02/2561 - 21/02/2561 คะแนน 9.5
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 29
สถานที่ :: โรงพยาบาลราชวิถี
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลราชวิถี
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 21/02/2561 - 23/02/2561 คะแนน 16.0
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 4
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 15/03/2561 - 15/03/2561 คะแนน 7.0