สภาเทคนิคการแพทย์

ข่าว


 

แจ้งเตือน การทำให้ถูกต้องของการต่ออายุใบอนุญาตและสมาชิกสภาฯ

แจ้งเตือน การทำให้ถูกต้องของการต่ออายุใบอนุญาต

สมาชิกที่ต่ออายุใบอนุญาต รอบ ท.น.1-13500 ท่านมีการดำเนินการ 2 เรื่อง ตามนี้

 1. เรื่องสมาชิก เนื่องจากท่านเป็นสมาชิกสภาฯ ตั้งแต่มี พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ท่านต้องได้รับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก (ให้ส่งเอกสารมาพร้อมการต่ออายุใบอนุญาต) โดย ท.น.1-6944 เป็นไปตามมาตรา 55
 2. เรื่องต่ออายุใบอนุญาต 

สำหรับข้อพึงระวัง ประกอบด้วย

 1. รูปที่ต้องส่งจำนวนรวม 5 ภาพ (ติดแบบฟอร์ม 1 ส่งอิสระ 4 ภาพ)

  1. สมาชิกติดในแบบสทนพ.21 จำนวน 1 ภาพ
  2. สภาฯ จะใช้ติดใบประกอบฯ 1 ภาพ หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก 1 ภาพ ส่งกลับให้สมาชิก และใช้เป็นภาพสำรอง 2 ภาพ
 2. ส่งใบประกอบตัวจริง (ท.น. 1-13500)
 3. เขียนรายละเอียดในแบบฟอร์ม สทนพ.21 (ต่ออายุ) และส่งมาพร้อมเอกสารอื่นๆ มาที่สภาฯ
 4. ค่าธรรมเนียมรวมต่ออายุฯ 1,150 บาท เป็นค่า
  1. ต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 1000 บาท
  2. ค่าธรรมเนียม 100 บาท
   1. เป็นค่าหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สำหรับสมาชิกตามมาตรา 55 (ท.น.1-6944)
   2. เป็นค่าบัตรสมาชิก สำหรับสมาชิก ท.น.6945 เป็นต้นไป
  3. ค่าจัดส่ง EMS จำนวน 50 บาท
  4. ค่าบัตรสมาชิก ไม่คิดค่าธรรมเนียม สำหรับครั้งแรก สำหรับสมาชิกตามมาตรา 55 (ท.น.1-6944)
 5. ใบแจ้งชำระเงิน (Invoice) มีวันหมดอายุ สามารถใช้ internet banking scan bar code ชำระได้ หรือใช้ผ่าน QR Code ที่ปรากฎในระบบ
 6. การแก้ไขชื่อ-นามสกุล เป็นไปได้ให้ทำก่อนการต่ออายุใบอนุญาต มีค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=34 
 7. คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=272
2018-06-28
กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Advanced Clinical Parameters in Hematology & Urinalysis
วันอบรม 29/11/2561
Thailand LA Forum 2018 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
วันอบรม 25/11/2561
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 15
วันอบรม 20/09/2561
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 7
วันอบรม 14/09/2561
Introduction to Next Generation Sequencing Bioinformatics Workshop
วันอบรม 06/09/2561
การพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ "Quality Development of medical Laboratory Forum 2018"
วันอบรม 31/08/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
วันอบรม 28/08/2561
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “Coagulation : Clinical Use and Laboratory Quality”
วันอบรม 24/08/2561
Essential Laboratory Testing in Medical Investigations
วันอบรม 23/08/2561
อบรมวิชาการเรื่อง การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 9
วันอบรม 23/08/2561
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 8/2561
วันอบรม 21/08/2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 4 (Modern Medical Laboratory Management)
วันอบรม 20/08/2561