ข่าว


 

แจ้งเตือน การทำให้ถูกต้องของการต่ออายุใบอนุญาตและสมาชิกสภาฯ

แจ้งเตือน การทำให้ถูกต้องของการต่ออายุใบอนุญาต

สมาชิกที่ต่ออายุใบอนุญาต รอบ ท.น.1-13500 ท่านมีการดำเนินการ 2 เรื่อง ตามนี้

 1. เรื่องสมาชิก เนื่องจากท่านเป็นสมาชิกสภาฯ ตั้งแต่มี พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ท่านต้องได้รับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก (ให้ส่งเอกสารมาพร้อมการต่ออายุใบอนุญาต) โดย ท.น.1-6944 เป็นไปตามมาตรา 55
 2. เรื่องต่ออายุใบอนุญาต 

สำหรับข้อพึงระวัง ประกอบด้วย

 1. รูปที่ต้องส่งจำนวนรวม 5 ภาพ (ติดแบบฟอร์ม 1 ส่งอิสระ 4 ภาพ)

  1. สมาชิกติดในแบบสทนพ.21 จำนวน 1 ภาพ
  2. สภาฯ จะใช้ติดใบประกอบฯ 1 ภาพ หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก 1 ภาพ ส่งกลับให้สมาชิก และใช้เป็นภาพสำรอง 2 ภาพ
 2. ส่งใบประกอบตัวจริง (ท.น. 1-13500)
 3. เขียนรายละเอียดในแบบฟอร์ม สทนพ.21 (ต่ออายุ) และส่งมาพร้อมเอกสารอื่นๆ มาที่สภาฯ
 4. ค่าธรรมเนียมรวมต่ออายุฯ 1,150 บาท เป็นค่า
  1. ต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 1000 บาท
  2. ค่าธรรมเนียม 100 บาท
   1. เป็นค่าหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สำหรับสมาชิกตามมาตรา 55 (ท.น.1-6944)
   2. เป็นค่าบัตรสมาชิก สำหรับสมาชิก ท.น.6945 เป็นต้นไป
  3. ค่าจัดส่ง EMS จำนวน 50 บาท
  4. ค่าบัตรสมาชิก ไม่คิดค่าธรรมเนียม สำหรับครั้งแรก สำหรับสมาชิกตามมาตรา 55 (ท.น.1-6944)
 5. ใบแจ้งชำระเงิน (Invoice) มีวันหมดอายุ สามารถใช้ internet banking scan bar code ชำระได้ หรือใช้ผ่าน QR Code ที่ปรากฎในระบบ
 6. การแก้ไขชื่อ-นามสกุล เป็นไปได้ให้ทำก่อนการต่ออายุใบอนุญาต มีค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=34 
 7. คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=272
2018-06-28
กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 18
วันอบรม 19/09/2562
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 27
วันอบรม 19/08/2562
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 12
วันอบรม 16/08/2562
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 31
วันอบรม 08/07/2562
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 17
วันอบรม 20/06/2562
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 26
วันอบรม 03/06/2562
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 11
วันอบรม 03/05/2562
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 30
วันอบรม 08/04/2562
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 10
วันอบรม 29/03/2562
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 16
วันอบรม 21/03/2562
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 9
วันอบรม 22/02/2562
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 25
วันอบรม 11/02/2562