ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมวิชาการภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
วันอบรม 06/12/2566
โครงการประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (Thailand LA Forum 2023)
วันอบรม 19/11/2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง Development of Droplet Digital PCR for Non-Invasive Prenatal Test and Diagnosis.
วันอบรม 25/10/2566
การอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Nanopore and its application in medical laboratories
วันอบรม 21/10/2566
Shaping knowledge, improving practice
วันอบรม 20/10/2566
สัมมนาเชิงวิชาการ Z-Academy Roadshow ครั้งที่ 13 (Eastern Region) 2023
วันอบรม 19/10/2566
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 “ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020”
วันอบรม 11/10/2566
“การแปลผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินพร้อมการวิเคราะห์คู่เสี่ยง และการแก้ปัญหาเบื้องต้นในเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ หลักการ Capillary Electrophoresis รุ่น Minicap Flex-piercing”
วันอบรม 04/10/2566
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ กฎหมายปกครองกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และถอดบทเรียนจากคดีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วันอบรม 02/10/2566
4th Annual Conference of the Thai Medical Mycology Forum (4th ACT MYCOLOGY)
วันอบรม 30/09/2566
โครงการสัมมนาวิชาการ “Improving the quality of health care with rational laboratory use”
วันอบรม 29/09/2566
Microbiology result interpretation
วันอบรม 27/09/2566