ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 18/12/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 20/11/2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 12 เรื่อง กรณีศึกษาในงานบริการโลหิตและการเลือกส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสม
วันอบรม 16/11/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 16/10/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 18/09/2563
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 21
วันอบรม 17/09/2563
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 15
วันอบรม 28/08/2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 4th medical laboratory conference เรื่อง “Common Medical Laboratory : From Bench to Bedside”
วันอบรม 27/08/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 21/08/2563
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 32
วันอบรม 17/08/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 07/08/2563
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 34
วันอบรม 20/07/2563