ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 15
วันอบรม 20/09/2561
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 7
วันอบรม 14/09/2561
Introduction to Next Generation Sequencing Bioinformatics Workshop
วันอบรม 06/09/2561
Essential Laboratory Testing in Medical Investigations
วันอบรม 23/08/2561
อบรมวิชาการเรื่อง การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 9
วันอบรม 23/08/2561
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 8/2561
วันอบรม 21/08/2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 4 (Modern Medical Laboratory Management)
วันอบรม 20/08/2561
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 24
วันอบรม 13/08/2561
ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 หัวข้อ Healthcare in Thailand 4.0
วันอบรม 08/08/2561
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ “CMDL รับฟังเสียงผู้รับบริการ”
วันอบรม 08/08/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ”
วันอบรม 02/08/2561
โครงการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
วันอบรม 02/08/2561