กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2561
สถานที่ :: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 01/08/2561 - 03/08/2561 คะแนน 13.8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ”
สถานที่ :: ณ ห้องบรรยายศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ (1301) ชั้น 3 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ และห้องปฏิบัติการชั้น 3 อาคารจำลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน่วยงานที่จัด :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 02/08/2561 - 03/08/2561 คะแนน 13.5
โครงการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
สถานที่ :: โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั้น เซ็นเตอร์
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 02/08/2561 - 03/08/2561 คะแนน 8.5
ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 หัวข้อ Healthcare in Thailand 4.0
สถานที่ :: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 08/08/2561 - 10/08/2561 คะแนน 16.5
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ “CMDL รับฟังเสียงผู้รับบริการ”
สถานที่ :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 08/08/2561 - 08/08/2561 คะแนน 2.0
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 24
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 13/08/2561 - 15/08/2561 คะแนน 19.5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 4 (Modern Medical Laboratory Management)
สถานที่ :: ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 20/08/2561 - 24/08/2561 คะแนน 32.5
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 8/2561
สถานที่ :: ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น 6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 21/08/2561 - 21/08/2561 คะแนน 2.0
Essential Laboratory Testing in Medical Investigations
สถานที่ :: โรงแรม SD Avenue ถนนปิ่นเกล้าฯ
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 23/08/2561 - 24/08/2561 คะแนน 12.5
อบรมวิชาการเรื่อง การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 9
สถานที่ :: ห้องประชุมุเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 23/08/2561 - 24/08/2561 คะแนน 10.0