ข่าว

สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มาตรฐานความรู้ความสามารถและมาตรฐานการฝึกงาน 2560

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงสมรรถนะวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ มาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์ และมาตรฐานการฝึกงาน จากการประชุม

ระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อาจารย์สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

ทุกสาขาวิชา และผู้ใช้บัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สำหรับบัณฑิต

จบใหม่ ในส่วนของมาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์และมาตรฐานการฝึกงานใช้เป็นแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนสำหรับสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และการจัดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบประกอบ

วิชาชีพ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิทยาการก้าวหน้าและเทคโนโลยีนำสมัย ซึ่งได้ผ่านความ

เห็นชอบจากสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ครั้งที่ 3/2560 ให้ประกาศใช้ได้

ไฟล์แนบ: Open สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มาตรฐานความรู้ความสามารถและมาตรฐานการฝึกงาน 2560
2019-01-08