กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
สถานที่ :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว Email :: nattaphol@go.buu.ac.th เบอร์โทร :: 090-9515969
วันที่อบรม 24/04/2567 - 26/04/2567 คะแนน 16.0
MTC-LA-02 (Online) เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565 รุ่นที่ 2 ปี 2567
สถานที่ :: ห้องประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: medtechcouncil@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 25/04/2567 - 27/04/2567 คะแนน 20.5
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พื้นฐาน: EP. 3 ตอน มาตรฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
สถานที่ :: บรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน นิยมเดชา Email :: nissaree.fy@gmail.com เบอร์โทร :: 0868389005
วันที่อบรม 25/04/2567 - 25/04/2567 คะแนน 3.0
การอบรมออนไลน์ เรื่อง การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน: จากวิธีธรรมชาติสู่วิธีทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ
สถานที่ :: ระบบสื่อออนไลน์ zoom
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ดร.สุดาภรณ์ เก่งการ Email :: sudaporn.k@rsu.ac.th เบอร์โทร :: 029972200 ต่อ 1437 หรือ 1480
วันที่อบรม 26/04/2567 - 26/04/2567 คะแนน 3.5
อบรมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Medical laboratory safety)
สถานที่ :: โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นางสาว กุลยา สุขมาก Email :: thaibiosafety.asso@gmail.com เบอร์โทร :: 024197306
วันที่อบรม 29/04/2567 - 30/04/2567 คะแนน 11.0
การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกและการเตรียมการทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “2nd intrauterine insemination (IUI) workshop”
สถานที่ :: ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: บุษกร จักขุจันทร Email :: bussakorn.jak@mahidol.ac.th เบอร์โทร :: 022012269
วันที่อบรม 01/05/2567 - 01/05/2567 คะแนน 4.0
MTC-LA-01 (Onsite) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2567
สถานที่ :: โรงแรม ภายในกรุงเทพฯ และนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: medtechcouncil@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 02/05/2567 - 03/05/2567 คะแนน 13.0
โครงการประชุมวิชาการ Meet the expert: Enhancing Patient Care with Rapid Diagnostic Excellence
สถานที่ :: โรงแรม W Hotel
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: รณพร คำพามา Email :: ranaporn.pra@gmail.com เบอร์โทร :: 0886811581
วันที่อบรม 02/05/2567 - 03/05/2567 คะแนน 8.0
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next generation sequencing และ Bioinformatics ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค”
สถานที่ :: ระบบสื่อออนไลน์ zoom
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ และ ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล Email :: thanet.s@rsu.ac.th เบอร์โทร :: 029972200 ต่อ 8477
วันที่อบรม 03/05/2567 - 03/05/2567 คะแนน 7.0
การประชุมวิชาการงาน LAB Future & BIO Expo 2024
สถานที่ :: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: รณพร คำพามา Email :: ranaporn.pra@gmail.com เบอร์โทร :: 0886811581
วันที่อบรม 09/05/2567 - 10/05/2567 คะแนน 8.0