ข่าว

การเขียนบทความสั้นเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.mtc.or.th/


คำแนะนำสำหรับการเขียนบทความสั้นเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.mtc.or.th/

วัตถุประสงค์การจัดทำบทความสั้นออนไลน์:

 1. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

 2. เป็นกิจกรรมหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่อง ที่ผู้แต่ง ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้อ่านบทความสามารถเก็บสะสมคะแนนสำหรับต่ออายุใบอนุญาตได้ โดย

 • ผู้แต่งบทความสั้นจะได้คะแนน CMTE 3-5 คะแนนต่อเรื่อง

 • ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความสั้นจะได้คะแนน CMTE 3 คะแนนต่อเรื่อง

 • ผู้อ่านบทความและทำข้อสอบได้ 5 ข้อ ได้คะแนน CMTE 1 คะแนน ทำข้อสอบได้ 10 ข้อ ได้คะแนน CMTE 2 คะแนน

หมายเหตุ: บทความสั้นที่ผ่านการพิจารณาและนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (CMTE) โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.mtc.or.th/ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งสิ้น

การเตรียมต้นฉบับ: (ส่งเป็นไฟล์ ในรูปแบบ MS word (เพื่อแก้ไข/ปรับเข้าโปรแกรม) และ PDF (ต้นฉบับ/เป็นหลักฐานการส่ง) ส่งต้นฉบับของบทความ ทางเมลล์ที่ cmtethailand@gmail.com

 1. ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ควรใช้ศัพท์ภาษาไทยตามพจนานุกรมศัพท์แพทย์อังกฤษ-ไทย และพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ แปลแล้วเข้าใจยาก ให้กำกับด้วยภาษาอังกฤษในวงเล็บ หรืออนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้

 2. ต้นฉบับ พิมพ์ด้วยโปรแกรม Word for Windows ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 14 และพิมพ์เลขหน้าที่ตรงกลางขอบล่างของทุกหน้า จำนวน 3-5 หน้ากระดาษ A4, Page Setup: บน ล่าง ซ้าย ขวา เท่ากับ 2.54 cm, single space

 3. ชื่ออเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน

  • ชื่อเรื่อง ควรให้กระชับ ไม่ยาวเกิน 40 คำ

  • ให้เขียนชื่อและนามสกุลตัวเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุปริญญา ตำแหน่งทางวิชาการ หรือ ตำแหน่งทางราชการ เลขที่ ทน. และ E-mail address ที่สามารถติดต่อได้

  • ระบุชื่อหน่วยงานและสถาบัน สถานที่และเบอร์โทรที่ติดต่อได้รายละเอียดของบทความให้เรียงหัวข้อตามลำดับต่อไปนี้

 4. รายละเอียดของบทความให้เรียงหัวข้อตามลำดับต่อไปนี้

  1.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (แบบสรุป)

  2. เนื้อเรื่อง

  3. เอกสารอ้างอิง (references) ให้ใช้ตามระบบ Vancouver

  4. คำถาม 5 หรือ 10 ข้อ เป็นแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือกชนิดเลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (หมายเหตุ: ห้ามใช้ตัวเลือกในลักษณะถูกทุกข้อ หรือถูกบางข้อเช่น ข้อ ก. และ ข. ถูก เป็นต้น)

 5. ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง: ให้ใช้ตามระบบ Vancouver

  1. กรณีที่เป็นบทความวิจัยจากวารสาร

   • Webb DR, Khunti K, Chatterjee S, Jarvis J, Davies MJ. Adipocytokine associations with insulin resistance in british South asians. Journal of diabetes research. 2013:561016.

  2. กรณีที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ

   • Trabalzini L, Retta SF. Ras signaling methods and protocols. New York: Humana Press; 2014, p. 457-72.

  3. กรณีที่เป็นหนังสือภาษาไทย

   • กุลนารี สิริสาลี, สุดารัตน์ มโนเชี่ยวพินิจ และ จำรัส พร้อมมาศ. การประกันคุณภาพ: มาตรฐานการเก็บตัวอย่างเลือด. พิมพ์ครั้ง ที่ 1: กรุงเทพฯ: เอช.ที.พี.; 2541 หน้า 183-196.

  4. กรณีที่อ้างอิงมาจากเว็บไซต์

   • Cancer–Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c 2000-01[cited 2008 Oct 3]. Available from: http://www.cancer-pain.org/


การสร้างเทมเพลต

ตัวอย่าง รูปแบบบทความสั้น หน้าแรก

ชื่อเรื่อง: ............................................................................

ชื่อผู้นิพนธ์:   ภาษาไทย.....................................................

                   ภาษาอังกฤษ................................................

เลขที่ ทน...........................................................................

E-mail address: .............................................................

ชื่อหน่วยงาน : ..................................................................

 

องค์ประกอบของบทความออนไลน์ ประกอบด้วย

 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (แบบสรุปและไม่ควรเกิน 2 บรรทัด)

 2. เนื้อเรื่อง (3-5 หน้ากระดาษ A4)

 3. เอกสารอ้างอิง (references) ให้ใช้ตามระบบ Vancouver

 4. คำถาม 5 หรือ 10 ข้อ เป็นแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก

2019-08-07