ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตฯ ท.น.1-13500

สภาเทคนิคการแพทย์

ขอแจ้งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาต

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่มีเลข ท.น.1-13500 ที่จะหมดอายุในวันที่ 14 ตุลาคม 2561

ระบบต่ออายุใบอนุญาตฯ จะเปิด วันที่ 17 เมษายน 2561

 รายละเอียดการดำเนินการปรากฏในเอกสารแนบ และสามารถ Download เอกสารได้ที่ http://www.mtcouncil.org/site/document/view/1042/แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ_%28สทนพ.21%29

 

สำหรับผู้ที่มีเลข ท.น.13501 เป็นต้นไป ท่านสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพฯ ของท่านผ่านระบบสมาชิกส่วนตัวของท่าน โดย login เข้าระบบได้ที่ http://mtc.or.th/login_user.php  และสามารถเข้าระบบต่ออายุใบอนุญาตฯ ในรอบของท่านได้ก่อน 180 วัน ก่อนวันหมดอายุ รือตรวจสอบได้ที่ ช่องตรวจสอบใบอนุญาตเลขที่ ท.น. (มุมบนขวามือของหน้าเว็บไซต์ www.mtc.or.th)

สำหรับท่านที่ใบประกอบวิชาชีพสูญหาย หรือไม่สามารถส่งฉบับจริงได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=238%20&news_idb=

และ ใบรับรองหน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ในช่วงต่ออายุใบอนุญาต >> ระบบข้อมูลของสมาชิกจะปรากฎใบรับรองหน่วยคะแนน และปรากฎในระบบการต่ออายุพร้อมกันด้วยครับ

 

 

ไฟล์แนบ: Open ข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตไฟล์แนบ: Open แบบคำขอ สทนพ.21
2018-02-13