ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 – 2563

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ประกอบด้วย
1. ทน.พิมพ์ใจ นัยโกวิท ที่ปรึกษา
2. รศ.ทน.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ ประธาน
3. รศ.ทน.สมชาย วิริยะยุทธกร อนุกรรมการ
4. ดร.ทน.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท อนุกรรมการ
5. ศ.ดร.ทน.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา อนุกรรมการ
6. ดร.ทน.มณี เตชะวิริยะ อนุกรรมการ
7. รศ.ดร.ทน.จิตรบรรจง ตั้งปอง อนุกรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนส่งเสริมการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์
2. พัฒนาระบบส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักเทคนิคการแพทย์
3. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยแก่สมาชิก
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากสภาเทคนิคการแพทย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบ: Open คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 – 2563
2017-10-21