ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา

สภาเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมกรรมการ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 19 กันยายน 2560 มีมติให้นำเงินจากการจำหน่ายเสื้อและการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2554 มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา โดยให้การช่วยเหลือ รายละ 3000 บาท 

2017-10-09