ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1. Line@ / 2. Face book Fan page / 3. Gmail

กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563

นายกสภาฯ ได้แต่งตั้งกรรมการสภาฯ เป็นประธานคณะอนุกรรมการดูแลงานด้านต่างๆ จำนวน 8 ชุด ดังนี้

1. ดร.ทนพญ.สลักจิต  ชุติพงษ์วิเวท          ประธานคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ

2. ทนพญ.สมจิตร์  จินาภักดิ์                  ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

3. ทนพ.สมชัย  เจิดเสริมอนันต์               ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย

4. ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์  สันวิจิตร              ประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ

5. รศ.ทนพ.เทียนชัย  ไชยเศรษฐ             ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง

6. รศ.ดร.ทนพ.เกรียงไกร  กิจเจริญ          ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ

7. รศ.ทนพ.สมชาย  วิริยะยุทธกร             ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ

8. ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์                  ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

2017-08-30