ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 18/12/2563
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 6/2563
วันอบรม 01/12/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 20/11/2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 12 เรื่อง กรณีศึกษาในงานบริการโลหิตและการเลือกส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสม
วันอบรม 16/11/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 16/10/2563
การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก ครั้งที่ 9 เรื่อง "เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์"
วันอบรม 07/10/2563
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2563
วันอบรม 06/10/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 18/09/2563
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 21
วันอบรม 17/09/2563
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 15
วันอบรม 28/08/2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 4th medical laboratory conference เรื่อง “Common Medical Laboratory : From Bench to Bedside”
วันอบรม 27/08/2563
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563
วันอบรม 25/08/2563