รายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ MTC-LA-08 Online รุ่นที่ 2

No ชื่อ (เรียงตามตัวอักษร)
1นางสาว กนิษฐา บุญเกิด
2นาง กรรญาณี ชมดง
3นางสาว กวินนา นิวัตตกูล
4นาง กัญณภัทร เกษรสุคนธ์
5น.ส. กัญตินันท์ วิมลพันธุ์
6นางสาว กัณฐิกา ลำพูล
7นางสาว กัตติกา แก้วคล้ำ
8นางสาว กาญจนา ชะปัญญา
9นางสาว กานต์รวี บำรุงเชาว์เกษม
10นาง กานต์สิรี พงษ์วัฒนโชค(เดิม : พงษ์สระพัง)
11นาย กิติรัตน์ ลิ่มภัทรเจริญ
12นาย คทาวุธ เมฆยะ
13นาย คมสันต์ โทอะรัญ
14นาง คีตกานท์ อินมา
15นาย จักราวุธ บุตรสาลี
16นางสาว จันทิมา ศิริธานันท์
17นางสาว จิรนันท์ จันธรรม
18นาย จิรพันธ์ แสงสุริยะ
19นาย จิรวัฒน์ วิมลจริยาบูลย์
20นางสาว จิรัชญา ไตรยางค์
21นางสาว จีราภรณ์ จินะ
22นางสาว จุฑามาศ ชำนาญเขา
23นาย ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว
24นางสาว ชญาภรณ์ ศานติชาติศักดิ์
25นางสาว ชฎาภรณ์ ชูช่วง
26ทนพญ. ชนนิกานต์ นิทัศน์วิจิตร
27นางสาว ชนนิกานต์ เจริญภักดี
28นาย ชาตินนท์ ทองบุญเรือง
29นาง ชุติมา ควรคำ
30นา่งสาว ซุไรนี บุรี
31นางสาว ณัชชา อุปชัย
32นาย ณัฐนนท์ สุดาเดช
33นาง ณัฐนันทพร ดาเหล็ก
34ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐิยา พรรณะ
35นาง ณํฐวีณ์ญา วิปเปล
36นาย ดนุสรณ์ เมืองแพน
37นางสาว ดวงกมล เดือดดี
38นางสาว ตรีรัตน์ ผิวอร่าม
39นาง ทิพวรรณ มโนวงษ์
40นาง ทิพวัลย์ ตันติธัญญพงษ์
41นาย ทีปกร เจริญรอย
42นาย ธนพนธ์ บุญรัตนกรกิจ
43นาย ธนพล มาระแสง
44นางสาว ธนัตติยา วรนุช
45นางสาว ธัญญรัตน์ เจริญตา
46นาวสาว ธัญญาลักษณ์ วงค์เขื่อนแก้ว
47นาง ธัญญ์นรี ศรีโนนยาง
48นางสาว ธัญลินี มโนมัยนุกุล
49ร้อยตรี หญิง ธีรดา ประทุมรัตน์
50น.ส. ธีร์รัชต์ มนต์ประจักษ์
51นาย นภา นาชิน
52นางสาว นฤมล ทะเบียน
53นาง นฤมล แก้วมา
54นางสาว นวพจน์​ เพชรมณี
55นางสาว นันทนัช กอวรกุล
56นางสาว นันทิยา เรืองเรน
57นางสาว นิจัสมีล หะยีอาแซ
58นางสาว นิชาภา พิมลรัตน์
59นาง นิตยา โกศลไพจิตร
60นาย บัณฑิต ชาญธนกิจวาณิชย์
61น.ส. ปทุมทิพย์ เทพพานิช
62นาย ประสาท รุ่งเรือง
63นาง ปรียาภรณ์ คล้ายสุวรรณ์
64น.ส. ปวันกนก นิตสิริ
65นาง ปวันรัตน์ รัตนเพชร
66ทนพ. ปองภพ ศรีวงษา
67น.ส. ปัทมาพร ทองพิมพ์
68นางสาว ปาริชาติ ธาตุทอง
69นางสาว ปิยนันท์ จันทนาลักษณ์
70น.ส. ปิยวรรณ คำวาง
71นาย ปิยะ ขจัดมลทิน
72พ.ต.ต.หญิง ปิยะจิตต์ เพชรประเสริฐ
73นางสาว ปุญญาณี เตรียมการ
74นางสาว พนาวัลย์ คำรมณ์
75นางสาว พรนภา แผ้วเกษม
76นาง พรรณี ย่านสากล
77นางสาว พัชรัตน์ แสนจินดา
78น.ส. พัชราวดี ศรีงาม
79นางสาว พัชรี แสงสี
80น.ส. พัศราวรรณ บุญประเสริฐ
81นางสาว พิรดา อิ่มใจจิตร
82นาย พิเชษฐ์ แช่มช้อย
83นาย ภัทรภณ หมั่นกิจ
84นาย ภาณุวิชญ์ อนุศรี
85นาย ภานุพงศ์ สืบชมภู
86นส ภีรดา ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
87น.ส. มธุรส เอนกลาภากิจ
88นางสาว มยุรา สุรัตนพรกุล
89พ.ต.ท. หญิง มันทนา วงค์ตะวัน
90นางสาว มัลลิกา เจริญโต
91นางสาว มารินา ปูปาน
92นางสาว รัชนี แสนเสนา
93น.ส. ริสา มั่งมูล
94นางสาว ลลิตา มั่นสัมฤทธิ์
95นางสาว ลลิตา ศรีพูล
96นางสาว ลักษมี นะพะการ
97ร.ท.หญิง ลีน่า บินสอาด
98นางสาว วชรพร เชื้อบุญ
99นาย วรวุฒิ ประเสริฐวณิช
100นางสาว วรษา คำพิลานนท์